A. Premies en subsidies zonneboilers 2019 – renovatie

I. Premies via de netbeheerder

De Vlaamse overheid kent al jaren energiepremies toe aan gezinnen die in hun huis energiezuinige ingrepen doen. De aanvraag en uitkering van deze premies verloopt via de distributienetbeheerder (vroeger gekend als Eandis of Infrax, nu samenwerkend onder de naam Fluvius).

Premie voor zonneboiler: Per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur: 550 euro/m², maximum 2.750 euro. De aannemer die de zonneboiler plaatst moet beschikken over een RESCert-certificaat.

Voor de lijst van Rescert-gecertificeerde aannemers zonneboilers surf naar https://www.rescert.be/nl/lists en kies

 • Thermische zonne-energiesystemen – combi (als u de zonneboiler voor verwarming én sanitair warm water gaat gebruiken)
 • Thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water (als u de zonneboiler voor sanitair warm water gaat gebruiken)

Tevens moeten de zonnecollectoren voldoen aan bepaalde technische voorwaarden. Vermits het voor particulieren niet zo eenvoudig is om te weten of dat het geval is voor de zonnecollectoren van de zonneboilerinstallatie die ze kopen, heeft de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar een zogenaamde ‘Green List’ opgemaakt met de zonneboileroplossingen van zijn leden. De zonnecollectoren die hierin zijn opgenomen, voldoen gegarandeerd aan de technische vereisten voor de premieaanvraag.

Meer info: www.energiesparen.be/subsidies

II. Totaalrenovatiebonus

Met de totaalrenovatiebonus wil de overheid eigenaars stimuleren om hun woning op een systematische en allesomvattende manier energiezuiniger te maken.

Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen:

 • dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)
 • muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of via de spouw – minstens 30 m²)
 • vloerisolatie (minstens 30 m²)
 • nieuwe beglazing (minstens 5 m²)
 • zonneboiler
 • warmtepomp
 • ventilatiesysteem.

De totaalrenovatiebonus komt bovenop de individuele premies die je via je distributienetbeheerder krijgt voor deze ingrepen. Het bedrag hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren. Wie binnen de vijf jaar drie ingrepen combineert, krijgt bovenop de individuele premies een bonus van 1.250 euro. Per bijkomende investering stijgt de bonus: 1.750 euro voor vier ingrepen, 2.750 euro voor vijf, en 3.750 euro voor zes. Voor alle zeven de ingrepen loopt de extra premie op tot 4.750 euro. Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

Belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatiebonus te krijgen, is dat de volledige woning geïsoleerd is conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een aparte premie voor dak, vloer, muur en beglazing. Om voor de bonus in aanmerking te moeten, moeten dus het volledige dak, alle muren, alle vloeren en alle beglazing voldoende zijn geïsoleerd.

Meer info: www.energiesparen.be/subsidies

III. Verlaging onroerende voorheffing en verminderde registratierechten voor IER

De belastingvermindering, in de vorm van korting op onroerende voorheffing, krijg je voor investeringen in een ingrijpende energetische renovatie (IER). Dat is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt (na)geïsoleerd.

Wie sinds 1 oktober 2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie heeft ingediend en een E-peil (energieprestatie) van maximaal E90 haalt, betaalt vijf jaar lang maar de helft van de onroerende voorheffing. Zakt het E-peil naar maximaal E60, dan hoeft er vijf jaar lang zelfs helemaal geen onroerende voorheffing te worden betaald.

Meer info: www.energiesparen.be/subsidies

Sinds 1 juni 2018 zijn er ook verminderde registratierechten voor wie een bestaande woning koopt (als enige gezinswoning) en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch te renoveert. Want dan betaal je voortaan slechts 6% registratierechten op de aankoopsom in plaats van 7%. Concreet: stel dat je een woning koopt voor 300.000 euro, dan krijg je dus 3.000 euro korting of – anders bekeken - 3.000 euro extra BENOvatiebudget. Spreek er je notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte.

Meer info www.energiesparen.be/verlaagde-registratierechten-ier

IV. Burenpremie: gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

Overtuig minstens 9 andere eigenaars in je straat of gemeente om gezamenlijk een of meer BENOvatiewerken uit te voeren. Wanneer de eigenaars van 10 woningen investeren in minstens één van de volgende BENOvatiewerken: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp of een ventilatiesysteem, zorgt de Vlaamse overheid voor gratis begeleiding door een BENOvatiecoach of projectbegeleider.

Deze coach neemt je een hele rits taken uit handen: de energetische doorlichting van je woning, het zoeken van aannemers, de werfopvolging, het plan van aanpak, en ook het totaalplaatje van de renovatie. Hij zal er dus bijvoorbeeld op letten dat de dakisolatie perfect aansluit op de later te plaatsen muurisolatie. Hij zal tevens instaan voor het opmaken van de meetstaat en je administratieve ondersteuning geven bij premieaanvragen en de financiering van de werken. Dat alles zal ertoe leiden dat je BENOvatiewerken efficiënter, vlotter en kwaliteitsvlotter worden uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld samen met andere buren een stelling laat plaatsen, of collectief een afvalcontainer huurt, zullen je BENOvatiewerken ook goedkoper zijn.

Voor zijn werk krijgt de BENOvatiecoach van de Vlaamse Regering – via de distributienetbeheerder Fluvius – een ‘premie voor collectieve renovatieprojecten’, ook ‘burenpremie’ genoemd. Deze premie bedraagt 400 euro per woning of wooneenheid.

Voor meer info: www.fluvius.be.

V. Andere financiële voordelen

Premies voor beschermde afnemers

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Om ervoor te zorgen dat iedereen continu kan beschikken over elektriciteit en aardgas, voorziet de energiewetgeving in een aantal sociale maatregelen. Beschermde klanten zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor hen gelden ook extra ondersteunende maatregelen voor volgende investeringen :

4. Dakisolatie : 10,5 euro/m², geplaatst door aannemer en 5,25 euro/m² bij doe-het-zelf.
5. Isolatie muur via buitenzijde : 22,5 euro/m².
6. Na-isolatie spouwmuur : 9 euro/m².
7. Isolatie muur via binnenzijde : 22,5 euro/m².
8. Vloerisolatie : 9 euro/m².
9. Nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing : 56 euro/m² (maximaal 40% van de factuur).
10. Warmtepomp : 20% hogere premie (maximaal 48% van de factuur).
11. Zonneboiler : 660 euro per m² (maximaal 48% van de factuur en maximaal 3300 euro).
12. Condensatieketel : 1800 euro premie voor een nieuwe ketel ter vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie (maximaal 40% van de factuur).
13. Lager E-peil : 20% hogere E-peilpremie (bouwaanvragen tot eind 2016).
14. Jaarlijkse kortingsbon van 150 euro voor de aankoop van een energiezuinige koelkast of wasmachine.
15. Energielening aan 0% intrest.

Meer info: www.energiesparen.be/sociale_energiepremies

Verzekering gewaarborgd inkomen

Ben je een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren ? Dan kom je misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering helpt je bij de aflossing van de lening als je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

Alle informatie over de verzekering gewaarborgd wonen is terug te vinden op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Renovatiepremie / verbeteringspremie

De Vlaamse Regering heeft de principiële beslissing genomen om de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid te integreren in de renovatiepremie (meer info www.wonenvlaanderen.be). In 2019 loopt de renovatiepremie dus verder.

Eigenaars met een lager of gemiddeld inkomen evenals eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en die een huis van minstens 30 jaar oud willen renoveren, kunnen een renovatiepremie van maximaal 10.000 euro aanvragen. De uitbetaling wordt verdeeld over twee aanvragen, met een tussentijd van minstens één jaar en maximaal 2 jaar. Voor 2019 is het plafond van het inkomen vastgelegd op 42.890 euro voor een alleenstaande. Voor alleenstaanden met één persoon ten laste en voor gehuwden en samenwonenden is dat 61.270 euro. Per bijkomende persoon ten laste mag er 3.440 euro worden bijgeteld. Voor aanvragen in 2019 wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar daarvoor, dus naar 2017.

Er kan een renovatiepremie worden aangevraagd voor 4 categorieën van werken. Per aanvraag mogen maximum 2 categorieën worden aangevraagd. De structurele elementen van een woning (diverse ruwbouwwerken); Dakrenovatie (o.a. dakstructuur, dakpannen, dakgoten, maar geen isolatie); Buitenschrijnwerk (nieuwe buitendeuren en ramen, voorzien van ventilatievoorzieningen); De technische installaties. Hieronder vallen onder andere de plaatsing van centrale verwarming, de vernieuwing van de elektrische installatie, en de vernieuwing van het sanitair (maar geen zonnepanelen, warmtepomp of zonneboiler).

Meer info: www.wonenvlaanderen.be

 

B. Premies en subsidies zonneboilers 2019 – nieuwbouw

Voor nieuwbouwwoningen kunt u geen afzonderlijke premie krijgen voor de installatie van een zonneboiler. Het installeren van een zonneboiler heeft wel een positieve invloed op het E-peil van uw woning, zorgt ervoor dat u beantwoordt aan de verplichting om deels gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen in nieuwbouw en kan bijdragen tot het halen van een E-peil dat recht geeft op een vermindering van de onroerende voorheffing.

5 jaar lang tot 100% korting op de onroerende voorheffing

De E-peilpremie voor nieuwbouw is stopgezet. Wie een energiezuinige woning bouwt, krijgt wel nog een korting op de onroerende voorheffing. De vermindering hangt af van het E-peil van je woning. Je krijgt 50 procent korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van max. E20 bedraagt de korting 100%, eveneens gedurende 5 jaar. De korting kan worden gecombineerd met andere verminderingen zoals die voor kinderen ten laste, gehandicapte personen of bescheiden woning. Je krijgt de vermindering automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je moet dus zelf niets ondernemen.

Energielening aan 0% of 1%

De energielening à 2% intrest voor verbouwers of voor nieuwbouwers (op voorwaarde dat het een BEN-woning betreft) is eind 2018 afgeschaft. Wel kunnen prioritaire of kwetsbare doelgroepen nog steeds een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%, op voorwaarde dat het een energiezuinige renovatie betreft, of – als het om nieuwbouw gaat – dat het de bouw van een BEN-woning betreft.

Het gaat om volgende doelgroepen:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • beschermde afnemers
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 30.640 euro (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2019 tot 15.000 euro lenen aan 1% (op tien jaar).

 

C. Gemeentelijke premie voor een zonneboiler

Sommige van de 308 Vlaamse gemeenten hebben hun eigen subsidie voor de plaatsing van een zonneboiler of hebben een eigen renovatiepremie. Of dat in uw gemeente zo is, kunt u opzoeken via de website http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule. Opgelet: de gemeentelijke regelgeving kan sterk verschillen van jaar tot jaar. Win daarom ook advies in bij de informatie- of milieudienst van uw gemeente.


Heb je vragen
over zonneboilers?
Op zoek naar
een installateur?
Een eigen zonneboiler,
hoe begin je eraan?
Bereken het rendement
van je zonneboiler
Staat mijn zonnecollector
op de premielijst?

Zonneboilerweerbericht

Ontdek hier hoeveel personen met een zonneboiler vorige week bespaarden
premie vlaams gewest premie zonneboiler zonneboilers
premie vlaams gewest premie zonneboiler zonneboiler premie zonneboilers zonneboiler

De website www.InfoZonneBoiler.be is het objectieve infoplatform van sectorassociatie BELSOLAR dat een concreet en niet-merkgebonden antwoord geeft op alle vragen die particulieren en professionelen over zonneboilers kunnen hebben. BELSOLAR is in 1998 opgestart als federatie van leveranciers van systemen op zonne-energie. De leden van BELSOLAR zijn gespecialiseerd in systemen voor actieve thermische zonne-energie of zonneboilers. Sinds 2010 maakt BELSOLAR deel uit van ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken van België.

Copyright 2018 infozonneboiler.be